РЕНC ПРОТОКОЛ

Зоран Дерновшек, истражувач и иноватор

Што е РЕНС

ШТО Е РЕНС ?

 

Природниот суплемент RENS (Rappid Effect Natural Supplement - природен брзоделувачки суплемент) припаѓа на полето на фитофармацијата и микробиологијата а заслугата за неговото откривање го има авторот на оваа страна.

Алгите се меѓу другото и познати како дел од детоксификациски процеси кои се користат со векови. Познато е дека алгите го продуцираат 96% од целиот кислород на планетава. За органскиот сулфур од растенијата (МСМ) е познато од студии дека може да го разложи глуфосфатот кој потоа може да се исфрли надвор од нашите тела.( глифосфатот како целина вообичаено се акумулира во нашите тела).
 

Глифосфатот многу често го инхибира функционирањето на внатрешниот процес на телесна детоксификација.

 

Формулата РЕНС е направена исклучиво од природни материјали кои се од растително потекло, чиј извор е контролиран да е чист, а оригинално е во форма на прав. Во оваа форма и со соодветно чување, неговото траење е неограничено. Кога е во раствори, траењето е вообичаено  определено од носечката супстанца (масло, крема, итн) и од начинот на чување.

 

Основните состојки на формулата се: зелени, плави и црвени алги, хлорофил. Не се користат хемиски адитиви во процесот на продукција.

 

Активирани алги се користат кои се исчистени од нечистотии со специјален процес.  Терминот активирани се користи тука за да се потенцира разликата помеѓу алгите на слободниот пазар кои содржат траги од нечистотии и оние кои се користат во РЕНС формулата. Активираните алги функционираат многу побрзо од нормалните на почетокот, но подоцна нивната брзина опаѓа, што дозволува РЕНС да биде елиминиран од телото. Поради тоа што брзината на акцијата опаѓа со време на користење, потребо е да се одржува  неопходната оптимална доза со регуларно дозирање.


Превенција
Детоксикација
Aутизам
Kарцином
Антивирус
Aвтор
Медиуми
Контакт
Корисни врски
 

РЕНС функционира преку крвотокот. Потребни му се вода (H20) и CO2 за да функционира ефективно.

    

Во човечкиот или животинскиот организам РЕНС делува како природен катализатор за да го оспособи телото да ја обнови неговата природна функција за само-одржување и само-одбрана.

 

Ова се постигнува преку неговата посебна функција во три области:

 

·     Форсирана оксигенација ( алгите испорачуваат дополнителен кислород  до сите клетки во телото, откривајќи дефекти клетки од анаеробен или некрофилен тип, анаеробните клетки го уништуваат дополнителниот О2, па така ги заменуваат дефектните клетки со здрави, матични клетки. Овој процес форсирано ги снабдува здравите клетки со дополнителен О2 што резултира во дополнително согорување и повисоки нивоа на енергија. Во истиот процес алгите се здобиваат со дополнителен кислород со конвертирање на CO2>O2+C  јаглеродна врска).

 

·     Алкализација (алкализација на телото до здрава состојба помеѓу ph 6,8 и ph 7,2; исто така оваа алкализација го спречува акумулирањето на млечната киселина или на други киселини. Овој дел од процесот е особено важен  во ситуации каде оштетените клетки се заменети со здрави, бидејќи процесот сам по себе ја закиселува околината. Многу болести истотака ги заштитуваат нивните фокуси со тоа што ја закиселуваат околината, на тој начин правејќи тешко или невозможно за имуниот систем да функционира побрзо.

 

·     Прочистување (чистење на токсини, пестициди, тешки и радиоактивни метали од крвта и организмот, вклучително и црниот дроб, бубрезите и коските; тешките метали често се депонираат во црниот дроб и предизвикуваат дефект на организмот, бидејќи црниот дроб е контролен орган за над 1500 внатрешни процеси, повеќе конкретно филтрирање и следење на жлездата на функцијата.)

 
 

 

Дозирањето може да се спроведе директно во крвта, интравенозно - IV (форма во прав + солен), таквата употреба треба да се изврши под надзор на лекар.

Дозирање во домашна средина обично се врши со подмачкување на капки на предната џвакање или поставување на капки под јазикот за 3-5 минути (во форма на прав + масло, итн). Со дневно дозирање, оптималната доза во крвта се воспоставува за една недела (РЕНС е ефикасен околу една недела по ингестијата, полуживотот е 3-4 дена, а целосно се елиминира од телото по 10-14 дена).

Кремите и спрејовите исто така се прават врз основа на формулата RENS H >>>

 
 

 
 

ОДРЕКУВАЊЕ

Сите информации на овој профил се за цел само да се информира. Ги поттикнувам сите посетители на страницата да ги потврдат информациите во други релевантни извори. Пациентите и оние кои го користат РЕНС треба да се консултираат за можноста за користење на РЕНС со нивните доктори. Информациите на оваа страна нема за цел да ги замени информациите кои ги добивате од вашите доктори.

Авторот и сопственикот на оваа страна не е доктор ниту исцелител а информациите кои се дадени тука е како резултат на користење и развивање на протоколи кои се современи и можат да се комплементираат. Би сакал да посочам кога се користат протоколи неопходно е да се земе во предвид дека сите сме различни луѓе и дека истата доза не мора да кореспондира за секого според основната информација. Во случаи каде има разлики контактирајте со оној кој ви го дал протоколот за да се прилагодат дозите.

Авторот не превзема одговорност за можни компликации во случај на неправилно користење на протоколот или РЕНС формулата.

РЕНС продуктот е тестиран во сертифицирана лабораторија за безбедност и чистина, производство и дистрибуција според ХАСАП принципите.
 
 

Авторски права @ Зоран Дерновшек 2020 година