РЕНC ПРОТОКОЛ

Зоран Дерновшек, истражувач и иноватор

Што е РЕНС

 

ПРАВНИК

 

Авторските права што се применуваат на сите публикации на овие веб-страници се заштитени со Законот за авторски права и сродни права (SI) и релевантните закони за авторски права кои се во сила ширум светот.

Тие се применуваат на сите веб-страници, графики и текстови вклучени, и секоја неовластена репродукција или употреба се гони според закон.

Отстапувањата од овие правила се можни само кога тоа е експлицитно дозволено во текстот и само до степенот дозволен.

Објавувањето авторски придонеси на други автори (написи, е-книги) на други веб-страници е можно само со претходно одобрение од авторите.

Сопствените придонеси на веб-страниците (сите придонеси што не се заштитени со авторски права се сметаат за такви) можат слободно да се сумираат и објавуваат во сите медиуми, укажувајќи на изворот (веб-линкови) до оригиналните публикации.

Објавување на линкови до безбедни страници достапни само за претплатниците на е-пошта не е дозволено без претходно одобрение.


Превенција
Детоксикација
Aутизам
Kарцином
Антивирус
Aвтор
Медиуми
Контакт
Корисни врски
   
 

 

 
 

 
 

ОДРЕКУВАЊЕ

Сите информации на овој профил се за цел само да се информира. Ги поттикнувам сите посетители на страницата да ги потврдат информациите во други релевантни извори. Пациентите и оние кои го користат РЕНС треба да се консултираат за можноста за користење на РЕНС со нивните доктори. Информациите на оваа страна нема за цел да ги замени информациите кои ги добивате од вашите доктори.

Авторот и сопственикот на оваа страна не е доктор ниту исцелител а информациите кои се дадени тука е како резултат на користење и развивање на протоколи кои се современи и можат да се комплементираат. Би сакал да посочам кога се користат протоколи неопходно е да се земе во предвид дека сите сме различни луѓе и дека истата доза не мора да кореспондира за секого според основната информација. Во случаи каде има разлики контактирајте со оној кој ви го дал протоколот за да се прилагодат дозите.

Авторот не превзема одговорност за можни компликации во случај на неправилно користење на протоколот или РЕНС формулата.

РЕНС продуктот е тестиран во сертифицирана лабораторија за безбедност и чистина, производство и дистрибуција според ХАСАП принципите.
 
 

Авторски права @ Зоран Дерновшек 2020 година